25 Tach – 3 Ionawr 2021
Pa fesurau rhagofalus sy’n cael eu cymryd i sicrhau nad yw’r llwybr yn cael unrhyw effeithiau andwyol ar ei leoliad?

Mae’r llwybr yn cymryd ei gyfrifoldeb dros weithio mewn lleoliad mor werthfawr o ddifrif. Bydd y llwybr yn gwella mynediad i’r safle ac yn mynd ati i ddathlu nodweddion treftadaeth y parc a’i gasgliad o goed. Comisiynwyd arbenigwr coed annibynnol ac arbenigwr ecoleg annibynnol gan y llwybr i sicrhau nad yw’r llwybr yn amharu ar y fflora a’r ffawna. Maent wedi gweithio gyda ni i ddatblygu methodolegau priodol a sicrhau bod cynhyrchu’r llwybr yn lliniaru unrhyw risgiau’n ddigonol. Mae casgliadau ein hymgynghorwyr annibynnol wedi’u cynnwys isod i gyfeirio atynt.

Meddai Acer Ecology: “Cyn belled â bod y mesurau rhagofalus a lliniaru a nodir yn cael eu gweithredu, ni ragwelir y bydd y datblygiad yn arwain at amharu ar unrhyw safleoedd, cynefinoedd neu rywogaethau a warchodir. Nid ystyrir bod gwerth ecolegol y safle yn gyfyngiad sylfaenol i’r datblygiad arfaethedig. Cyn belled â bod yr argymhelliad yn yr adroddiad yn cael ei ddilyn, ni fydd y goleuadau arfaethedig yn effeithio’n sylweddol ar ddosbarthiad na digonedd lleol ystlumod o fewn y safle ac ni fydd angen trwydded rhywogaethau a warchodir gan CNC.”

Dywedodd Treecare Consulting: “Mae’r llwybr goleuadau’n defnyddio rhannau o’r parc nad ydynt yn cael eu defnyddio’n gyffredin. Mae’r anghenion goleuo hefyd yn golygu bod coed yn cael eu defnyddio’n helaeth i gynnal systemau goleuo. Ar y sail hon, mae Treecare Consulting wedi cynnal asesiad diogelwch coed pellach (yn benodol i’r llwybr) yn ogystal ag asesiadau diogelwch coed arferol cyngor dinas Caerdydd. Mae’r angen am ddiogelwch cyhoeddus ar gyfer y llwybr wedi tynnu sylw at rai meysydd allweddol o waith coed sydd ei angen. Mae’r gwaith hwn yn cynnwys delio â choed marw sy’n dal i sefyll ac sydd o fewn pellter cwympo i lwybrau a ddefnyddir gan y llwybr goleuadau. Bydd y coed hyn yn cael eu gwneud yn ddiogel ond bydd y pren yn cael ei gadw ar y safle fel cynefin.

Mae gwaith tynnu pren marw dros lwybrau a ddefnyddir gan y llwybr hefyd yn cael ei gynnal. Mae nifer uchel y cerddwyr a ddisgwylir yng nghyffiniau coed yn golygu bod yn rhaid tynnu rhannau rhydd neu ansefydlog o bren marw.
Mae’r holl goed yng ngardd goed y parc yn cael eu trin â’r parch mwyaf. Felly, mae amserlen gadarnhaol o waith coed a argymhellir a fydd yn helpu i gynnal coed ar gyfer llwybr y llwybr goleuadau a hefyd fel y gall y cyhoedd barhau i ymweld â’r parc yn yr hirdymor.

Mae Treecare Consulting wedi gweithio’n agos gyda thîm llwybr Nadolig ym Mharc Bute i sicrhau bod eu holl waith goleuo yn cael ei wneud gyda methodoleg sy’n diogelu iechyd coed. Mae gan dîm y safle brofiad o weithio mewn lleoliadau tebyg (e.e. Gerddi Kew) ac maent yn gymwys i ymgymryd â’r gwaith. Bydd coed a changhennau marw a nodir ar hyd y llwybr yn cael eu cwympo cyn agor y llwybr i reoli risg a sicrhau diogelwch cynulleidfa’r llwybr. Mae hyn yn cynnal a chadw casgliad yr ardd goed yn gadarnhaol a bydd yn caniatáu iddo gael ei fwynhau gan ymwelwyr yn y cyflwr gorau posibl.

Gallwn dawelu meddyliau ymwelwyr bod yr holl argymhellion yn cael eu dilyn.

A fydd parcio ar gael?

Nid oes parcio ar gael ar safle Parc Bute, ond mae nifer o gyfleusterau parcio ar gael gerllaw.  

Mae cyfleusterau parcio talu ac arddangos ar gael gerllaw yn Stablau’r Castell (CF10 3ER) a Heol y Gogledd (CF10 3EA), Heol y Coleg, Rhodfa’r Brenin Edward VII a Rhodfa’r Amgueddfa. 

Ewch i Caerdydd.gov i gael rhagor o fanylion am barcio ger Parc Bute.

Beth yw’r oriau agor?

Bydd y gatiau’n agor am 4:30, a’r llwybr olaf yn cau am 9pm.

Bwcio Tocynnau
Cymraeg
| English