CWESTIYNAU CYFFREDIN 

BETH YW CYFLWR Y TIR?

Mae cyflwr tir Nadolig ym Mharc Bute yn addas ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn. Mae’r llwybr ar dir gwastad yn bennaf, gyda nifer fach o fannau â ramp. Defnyddir cymysgedd o lwybrau caled a matiau dros dro.

PRYD MAE MYNEDIAD OLAF I’R LLWYBR?

Mae’r mynediad olaf i’r llwybr am 8:30pm. Ar ôl hyn, ni chaniateir i ddeiliaid tocynnau ddod i mewn.

PA FESURAU RHAGOFALUS SY’N CAEL EU CYMRYD I SICRHAU NAD YW’R LLWYBR YN CAEL UNRHYW EFFAITH ANDWYOL AR EI OSODIADAU?

Mae’r llwybr yn cymryd ei gyfrifoldeb am weithio mewn lleoliad mor werthfawr o ddifrif. Bydd y llwybr yn gwella mynediad i’r safle ac yn dathlu nodweddion treftadaeth a chasgliad coed y parc. Comisiynwyd arbenigwr coeden ac arbenigwr ecoleg annibynnol gan y llwybr i sicrhau nad yw fflora a ffawna yn cael eu heffeithio’n negyddol gan y llwybr. Maen nhw wedi gweithio gyda ni i ddatblygu methodolegau priodol a sicrhau bod cynhyrchiad y llwybr yn lliniaru unrhyw risgiau yn ddigonol. Mae casgliadau ein hymgynghorwyr annibynnol wedi’u cynnwys isod er gwybodaeth.

Dywedodd Treecare Consulting: “Mae’r llwybr golau yn defnyddio ardaloedd o’r parc nad ydynt yn cael eu defnyddio’n gyffredin. Mae’r anghenion goleuo hefyd yn golygu bod coed yn rhan bwysig o’r gefnogaeth i systemau goleuo. Ar y sail hon, mae Treecare Consulting wedi cynnal asesiad diogelwch coed pellach (yn benodol i’r llwybr) yn ogystal ag asesiadau diogelwch coed arferol cyngor dinas Caerdydd. Mae anghenion diogelwch y cyhoedd ar gyfer y llwybr wedi amlygu rhai meysydd allweddol o waith coed sydd eu hangen. Mae gan rai coed yn y parc ddiffygion sy’n gysylltiedig ag oedran sydd wedi’u hystyried a lle bo angen, argymhellwyd manylebau rheoli i sicrhau’r lefel fwyaf o ddiogelwch ar gyfer y digwyddiad ond eto i gadw’r casgliad coed pwysig i’w eithaf.

Mae’r gwaith o symud pren marw dros lwybrau a ddefnyddir gan y digwyddiad hefyd yn cael ei wneud. Mae’r nifer uchel o gerddwyr a ddisgwylir yng nghyffiniau coed yn golygu bod yn rhaid cael gwared ar ddarnau rhydd neu ansefydlog o bren marw.

Mae’r holl goed o fewn gardd goed y parc yn cael eu trin â’r parch mwyaf. Felly mae amserlen gadarnhaol o waith coed a argymhellir a fydd yn helpu i gynnal coed ar gyfer y llwybr golau a hefyd dyfodol hirdymor y cyhoedd sy’n ymweld â’r parc.

Mae Treecare Consulting wedi gweithio’n agos gyda thîm llwybr Nadolig ym Mharc Bute i sicrhau bod eu holl waith goleuo’n cael ei wneud gyda methodoleg sy’n diogelu iechyd coed. Mae gan dîm y safle brofiad o weithio mewn lleoliadau tebyg (e.e. Kew Gardens) ac maent yn gymwys i wneud y gwaith. Bydd coed marw a changhennau a nodir ar hyd y llwybr yn cael eu torri cyn i’r llwybr agor er mwyn rheoli risg a hyrwyddo diogelwch cynulleidfa’r llwybr. Mae hyn yn waith cynnal a chadw cadarnhaol ar y casgliad coed a bydd yn caniatáu i ymwelwyr ei fwynhau yn y cyflwr gorau posibl. Gallwn sicrhau ymwelwyr y bydd yr holl argymhellion yn cael eu dilyn.

MYNEDIAD CYFLYM

Mae bandiau llwybr cyflym ar gael i bobl ag anghenion ychwanegol, a’u cynorthwywyr personol. Bydd hyn yn caniatáu mynediad i’r digwyddiad ac i brynu bwyd a diod heb giwio. Gellir casglu bandiau wrth gyrraedd ein pwynt gwybodaeth, sydd wedi’i leoli ar ddechrau’r llwybr. Dangoswch docyn dilys neu rhowch wybod i staff pam fod angen y naid ciw arnoch.

FAINT O DOCYNNAU CYNORTHWYYDD PERSONOL ALLA I EI GAEL?

Gall person anabl sy’n prynu tocyn gael 1 tocyn Cynorthwyydd Personol am ddim (rhaid archebu pob tocyn ymlaen llaw trwy ein gwefan docynnau).

A OES PARCIO I BOBL ANABL?

Ar gyfer parcio i bobl anabl, rydym yn argymell meysydd parcio Ffordd y Gogledd. Mae rhywfaint o leoedd parcio i bobl anabl yn union y tu allan i’r parc ond gall y lleoedd fod yn gyfyngedig iawn. Nid oes gennym y gallu i gwsmeriaid gadw hyn. Ewch i’n tudalen Cyrraedd Yma am wybodaeth ar sut i gyrraedd y digwyddiad.

BETH YW HYD Y LLWYBR?

Mae’r llwybr yn 1.4km o hyd a bydd yn cymryd tua 60 munud i gerdded o gwmpas. Byddwn yn caniatáu ymwelwyr i ddod â chadeiriau gwersylla/cadeiriau plygu bach i mewn i’r llwybr, os oes angen eistedd i lawr yn ystod y llwybr.

A OES GENNYCH UNRHYW SESIYNAU TAWEL?

Cynhelir ein sesiynau tawelach ar Ddydd Iau 7fed Rhagfyr (4.15pm, 4.30pm, 4.45pm a 5pm) a Dydd Iau 15fed Rhagfyr (slotiau 4.15pm, 4.30pm, 4.45pm a 5pm). Mae’r sesiynau hyn ar gyfer y rhai ag anghenion ychwanegol, a fydd yn elwa o brofiad tawelach a meddalach, gyda llai o dyrfaoedd.

A OES TOILEDAU HYGYRCH AR Y LLWYBR?

Bydd toiledau hygyrch ar y llwybr. Os oes angen unrhyw gymorth arnoch yn ystod eich taith ar hyd y llwybr, gofynnwch i un o’n stiwardiaid a fydd yn fwy na pharod i helpu.

A OES GOLEUADAU SY’N FFLACHIO?

Mae’r llwybr yn cynnwys effeithiau goleuo sy’n fflachio a symud a allai effeithio ar bobl ag epilepsi ffotosensitif.

A OES STONDINAU BWYD A DIOD?

Oes, yn NEWYDD ar gyfer eleni – bydd ein ardal bwyd a diod yn hygyrch o ddechrau a diwedd ein llwybr. Mae bwyd a diod hefyd ar gael ar hyd y llwybr, felly dewch yn llwglyd! O fyrbrydau i bryd 3 chwrs llawn, mae rhywbeth i chi. Mae yna nifer o fariau ar gyfer cynheswyr gaeaf gan gynnwys gwin cynnes a siocled poeth. Mae ein stondin malws melys yn gwerthu malws melys i’w dostio dros ein barbeciws poeth. Eleni, bydd dewis enfawr o fasnachwyr bwyd stryd yn barod i fwydo’r teulu cyfan, o gŵn poeth i fwyd Indiaidd, churros i brownis a byrgyrs i bitsa, mae rhywbeth at ddant pawb. Edrychwch ar adran bwyd a diod ar ein gwefan i gael rhagor o wybodaeth. Mae pob masnachwr bwyd a diod yn cymryd taliadau cerdyn yn unig, mae’r digwyddiad yn gwbl ddi-arian.

PA MOR EFFEITHIOL YW’R LLWYBR GOLAU O RAN YNNI?

Mae 99% o’r bylbiau yn rhai LED gyda’r 1% sy’n weddill yn oleuadau ynni isel effeithlonrwydd uchel. Mae pob generadur yn cael ei bweru gan biodanwydd adnewyddadwy a chynaliadwy Gwyrdd D+. Mae’r goleuadau yn cychwyn tua 2pm. Mae hyn yn caniatáu amser cynnal a chadw ac atgyweirio, yn ogystal â gwiriadau gweithredu a diogelwch dyddiol cyn i’r llwybr agor i’r cyhoedd am 4pm.

Er bod gennym ni gost ynni uwch o gymharu â’r llynedd, mae modd ei reoli ac mae’n cael ei dalu gan ein hincwm o docynnau.

A FYDD UNRHYW GOSODIADAU NEWYDD AR GYFER 2023?

Bydd 80% o’r llwybr golau yn osodiadau newydd sbon.

BLE MAE’R MAES PARCIO AGOSAF?

Nid oes lleoedd parcio ar y safle ym Mharc Bute, ond mae amrywiaeth o gyfleusterau parcio gerllaw.

Mae cyfleusterau parcio talu ac arddangos ar gael ar Castle Mews (CF10 3ER) a Heol y Gogledd (CF10 3EA), Ffordd y Coleg, Rhodfa Brenin Edward VII a Rhodfa’r Amgueddfa.Lawrlwythwch ap Parcio Caerdydd i’ch helpu i ddod o hyd i le i barcio yng Nghaerdydd gan ddefnyddio gwybodaeth fyw o’r system synhwyrydd Parcio Clyfar sydd wedi’i gosod mewn mannau parcio o amgylch y ddinas. Mae dolenni i lawrlwytho ap Parc Caerdydd a mwy o fanylion ar gael yma. Neu gallwch ymweld â Caerdydd.gov i gael rhagor o fanylion am barcio ger Parc Bute.

PA MOR HIR ALLWN NI AROS AR ÔL Y LLWYBR GOLAU?

​Cyhyd ag y dymunwch! Ni fydd y llwybr a’r mannau arlwyo cysylltiedig yn cau yn llai na 90 munud ar ôl amser terfynol y llwybr a hysbysebir ar unrhyw noson benodol.

A YW’R DIGWYDDIAD YN HYGYRCH I GADEIRIAU OLWYN?

Bydd y llwybrau yn hygyrch i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn. Byddwch yn ymwybodol y gall fod rhai lloriau anwastad mewn ardaloedd gan ein bod ar safle parc cyhoeddus. Bydd toiledau hygyrch, anabl hefyd ar gael ar y safle.

A YW CŴN YN CAEL EU CANIATÁU?

Mae croeso i gŵn sy’n ymddwyn yn dda gyda pherchnogion cyfrifol. Rhaid cadw cŵn ar dennyn bob amser a rhaid eu bod yn gyfforddus gyda thyrfaoedd mawr, synau uchel a thân.

NI ALLAF FYNYCHU’R DYDDIAD AC AMSER A DDEWISWYD, A ALLWN NI NEWID Y TOCYNNAU AM DDYDDIAD GWAHANOL?

Am unrhyw ymholiadau am docynnau, neu i newid dyddiad eich tocynnau, cysylltwch â See Tickets ar https://www.seetickets.com/customerservice.

PA EFFAITH SYDD GAN Y DIGWYDDIAD AR FYNEDIAD ARFEROL Y CYHOEDD I’R PARC?

Mae dargyfeiriad beicio a “theithio llesol” gyda’r nos yn unig yn eu lle tra bod y llwybr ar waith. Mae hyn yn cynnal yr hyn sy’n llwybr pwysig ar draws canol y ddinas. Fel y bydd ymwelwyr i’r parc yn gwybod, mae’r llwybr cymudwyr dynodedig o’r dwyrain i’r gorllewin fel arfer yn aros ar agor, hyd yn oed ar ôl cloi’r parc, er mwyn darparu llwybr defnyddiol i deithwyr llesol. Rydym yn falch ein bod wedi gallu cynnal y llwybr poblogaidd hwn drwy roi’r dargyfeiriad ar waith. Yn ystod oriau golau dydd, pan fydd y parc ar agor fel arfer, rydym yn cynghori bod y llwybr arferol yn cael ei ddefnyddio er hwylustod i bobl.