CWESTIYNAU CYFFREDIN 

Sut beth yw cyflwr y tir?

Mae cyflwr y tir adeg y Nadolig ym Mharc Bute yn addas ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn. Mae’r llwybr ar dir gwastad yn bennaf, gyda nifer fach o fannau â ramp. Defnyddir cymysgedd o lwybrau caled a matiau dros dro. Ond cofiwch, oherwydd bod y digwyddiad sy’n cael ei gynnal yn y gaeaf, yng Nghymru, gallai’r llwybrau gynnwys pyllau ac ardaloedd mwdlyd a allai gymryd ychydig yn hirach i fynd drwodd.

Beth yw’r digwyddiad yn cynnwys?

Bydd ein llwybr golau arobryn yn dychwelyd i Barc Bute y gaeaf hwn. Bydd gosodiadau newydd sbon, syfrdanol sy’n mynd â chi ar lwybr hygyrch o amgylch Parc Bute hanesyddol, gyda detholiad o fwyd a diodydd blasus gan ein gwerthwyr bwyd stryd a bariau ym Mhentref y Nadolig.

A fydd stondinau bwyd a diod?

Bydd amrywiaeth eang o werthwyr bwyd stryd lleol a bariau i’w dewis yn ystod eich ymweliad. Ewch i BENTREF Y NADOLIG am ragor o wybodaeth!

Mae pob masnachwr bwyd a diod yn cymryd taliadau cerdyn yn unig, mae’r digwyddiad yn gwbl ddi-arian.

Beth i’w wisgo a chofio?

Ni fyddai’n aeaf yng Nghaerdydd heb ychydig o dywydd garw. Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n gwisgo’n briodol ar gyfer y tywydd – gwisgwch ddillad cynnes sy’n dal dŵr ac esgidiau addas ar gyfer llwybrau a allai fod yn fwdlyd.

Os ydych chi’n cael trafferth gyda golau isel, gallech ddod â thortsh, oherwydd gall rhannau rhwng y gosodiadau fod yn dywyllach.

Does dim angen dod â bwyd na diod, gan fod Pentref Nadolig gwych llawn danteithion blasus.

A oes agen arian parod?

Na – rydym yn ddigwyddiad cwbl ddi-arian, yn derbyn yr holl brif gardiau debyd a chredyd ochr yn ochr â thaliadau digyswllt gan gynnwys Apple Pay a Google Pay.

A allaf brynu tocyn wrth y drws?

Os nad yw’r sesiwn wedi gwerthu allan yn barod, bydd tocynnau ar gael i’w prynu wrth y drws. Rydym yn argymell i bob cwsmer brynu tocynnau ymlaen llaw. Byddant yn cael eu rhyddhau yn ystod yr haf cyn ein dathliadau Nadolig 2024.

A allaf weithio neu wirfoddoli gyda chi?

Nid yw ceisiadau am swyddi eleni ar agor eto. Gwiriwch yn ôl yn ddiweddarach yn y flwyddyn pan fyddwn yn hysbysebu sut i gysylltu.

A ganiateir cŵn?

Mae croeso i gŵn sy’n ymddwyn yn dda gyda pherchnogion cyfrifol. Rhaid cadw cŵn ar dennyn bob amser a rhaid iddynt fod yn gyfforddus gyda thyrfaoedd mawr, synau uchel a thân.

A fydd unrhyw sesiynau tawelach?

Rydym yn falch o gynnal nosweithiau niwrowahanol bob blwyddyn yn ein digwyddiad. Rydym yn lleihau capasiti gan 60%, yn gostwng lefelau sain ac yn caniatáu digon o amser i’r gynulleidfa wneud eu ffordd o amgylch y llwybr. Mae gennym hefyd ddigon o stiwardiaid ar hyd y treial, pe bai angen gadael y llwybr yn gynnar.

Byddwn yn cyhoeddi dyddiadau ar gyfer y nosweithiau hyn unwaith i ni gyhoeddi ein dyddiadau arwerthiant.

A fydd unrhyw arddangosfeydd newydd ar gyfer 2024?

Bydd 80% o’r llwybr golau yn newydd sbon.

A allaf brynu tocynnau wrth y drws?

Os nad yw’r sesiwn wedi gwerthu allan yn barod, bydd tocynnau ar gael i’w prynu wrth y drws. Rydym yn argymell i bob cwsmer brynu tocynnau ymlaen llaw. Byddant yn cael eu rhyddhau yn ystod yr haf cyn ein dathliadau Nadolig 2024.

A oes modd ad-dalu tocynnau?

Ni ellir ad-dalu tocynnau, felly sicrhewch eich bod yn dewis y math cywir o docyn cyn archebu. Os hoffech gyfnewid eich tocyn i ddyddiad gwahanol, mewngofnodwch i borth SEE Tickets gan ddefnyddio’ch cyfeirnod a’ch cod post/cyfeiriad e-bost.

Sut ydw i’n prynu tocynnau?

Byddwn yn rhyddhau tocynnau ar gyfer ein llwybrau Nadolig 2024 yn fuan iawn! I gael y newyddion diweddaraf, cofrestrwch ar gyfer ein rhestr bostio i weld ein cyhoeddiadau diweddaraf a mynediad cyn y cyhoedd.

Pa fath o docyn sydd angen arnaf?

Oedolyn 16 oed neu hŷn? Bydd angen Tocyn Oedolyn arnoch.

Plentyn 3-15 oed? Bydd angen Tocyn Plentyn arnoch.

Plentyn 2 oed ac iau? Bydd angen Tocyn Babanod arnoch – mae’r rhain yn rhad ac am ddim ond mae angen i ni wybod faint o fabanod oherwydd rheolau capasiti.

Gydag ychydig o blant ac oedolion yn eich parti? Rydym yn cynnig Tocynnau Teulu am bris gostyngol. Gallwch ddefnyddio’r math hwn o docyn ar gyfer 2 oedolyn a 2 blentyn, NEU 1 oedolyn a 3 phlentyn. Mae tocynnau teulu ar gyfer uchafswm o 2 oedolyn.Ydych chi’n ofalwr? Ewch i’n tudalen hygyrchedd i ddarganfod mwy am gael tocyn cynorthwyydd personol am ddim.

Sut mae tocynnau yn cael eu hanfon?

Byddwch yn derbyn e-bost gan SeeTickets ar ôl prynu tocyn yn cynnwys PDF o’ch tocynnau. Gallwch naill ai ddod â nhw ar eich ffôn neu argraffu eich tocynnau gartref.

Os na allwch weld eich tocynnau ar unwaith yn eich mewnflwch, gwiriwch eich post sothach.Os nad ydych wedi derbyn eich tocynnau o hyd, ewch i borth gwasanaeth cwsmeriaid SeeTickets.

Cyfnewid/gwerthu tocyn

Gallwch cyfnewid eich tocyn hyd at 48 awr cyn mynychu. I newid eich archeb, cysylltwch â See Tickets ar https://www.seetickets.com/customerservice.

Beth yw’r gwahaniaeth rhwng tocynnau arferol a thocynnau oriau allfrig?

Mae tocynnau safonol ar gyfer ein dyddiau prysurach arferol, sef Dydd Gwener i Ddydd Sul a’r wythnos cyn y Nadolig.

Mae tocynnau allfrig ar gyfer ein hamseroedd tawelach ac maent ychydig yn rhatach, sef Ddydd Llun i Ddydd Iau ac unrhyw ddyddiadau ym mis Tachwedd.

Ydych chi’n cynnig gostyngiad Blue Light/y GIG?

Nid ydym yn cynnig gostyngiad gwasanaeth brys yn ein digwyddiad. Er mwyn rhoi yn ôl i’r gymuned rydym wedi partneru gyda nifer o elusennau lleol, gan roi tocynnau iddynt a helpu i godi arian.

Tywydd Eithriadol

Rydym ar agor beth bynnag y tywydd, ni fyddem yn gallu cynnal digwyddiad gaeaf yng Nghaerdydd heb gael rhywfaint o law a gwynt. Byddwn ni ond yn cau os bydd tywydd garw sy’n achosi bygythiad i ddiogelwch.

Gofynnwn i chi wisgo’n briodol ar gyfer yr amodau a chynnwys amser teithio ychwanegol i’ch taith at y digwyddiad.

Ni allaf fynychu’r dyddiad a’r amser a ddewiswyd

Gallwch newid eich tocyn hyd at 48 awr cyn mynychu. I newid eich archeb cysylltwch â See Tickets ar https://www.seetickets.com/customerservice.

Pam yw’r tocynnau’n ddrytach eleni?

Fel busnesau eraill, mae’r Nadolig ym Mharc Bute wedi gweld cynnydd mewn costau, o brisiau ynni’n codi i gynnydd yng nghostau staff a seilwaith. Rydym yn gweithio’n galed iawn i geisio lleihau effeithiau hyn ar ein cwsmeriaid.

Er y bu cynnydd ym mhrisiau rhai tocynnau, rydym wedi cyflwyno amseroedd tocynnau Arferol ac Allfrig, sydd ar gael am yr un pris â’n slotiau yn 2022 o Ddydd Llun i Ddydd Mercher bob wythnos. Mae ein cynllun gostyngiad cynnar hefyd yn golygu bod y rhai sydd wedi cofrestru ar gyfer ein cylchlythyr yn gallu prynu tocynnau gyda gostyngiad cyfyngedig o 20% eto eleni.

Mae hefyd mwy ar gael nag erioed yn y Nadolig ym Mharc Bute eleni. Mae ein llwybr 2023 yn hirach, gyda mwy na 2km o hwyl yr ŵyl a chyfres newydd sbon o osodiadau i gwsmeriaid eu mwynhau.

Tywydd Eithriadol

Rydym ar agor beth bynnag y tywydd, ni fyddem yn gallu cynnal digwyddiad gaeaf yng Nghaerdydd heb gael rhywfaint o law a gwynt. Byddwn ni ond yn cau os bydd tywydd garw sy’n achosi bygythiad i ddiogelwch.

Pa mor hir allwn ni aros ar y llwybr golau?

Cyhyd ag y dymunwch! Bydd y llwybr a’r mannau bwyd cysylltiedig yn cau dim hwyrach na 90 munud ar ôl amser terfynol y llwybr a hysbysebir ar unrhyw noson benodol y digwyddiad.

Pa effaith mae’r digwyddiad yn ei chael ar fynediad arferol y cyhoedd i’r parc?

Rydym yn falch o ddweud bod cynnal llwybr y Nadolig ym Mharc Bute yn cael effaith gyfyngedig ar fynediad arferol y cyhoedd i’r parc. Gall ymwelwyr â Pharc Bute fwynhau’r safle yn y ffordd arferol yn ystod oriau golau dydd trwy gydol ein cyfnod llogi.

Mae Parc Bute dan glo 30 munud cyn iddi nosi drwy gydol y flwyddyn, ac am gyfnod y llwybr, amser cloi arferol y parc yw 3.45pm. Ond bydd rhan o’r parc yn cael ei chau ychydig yn gynharach fel y gellir ei baratoi ar gyfer ailagor i ddeiliaid tocynnau’r llwybr.

Mae dargyfeiriad beiciau a “theithiwyr actif” yn eu lle yn y nos tra bydd y llwybr ar waith. Mae hyn yn cynnal yr hyn sy’n llwybr pwysig ar draws canol y ddinas. Fel y bydd ymwelwyr â’r parc yn gwybod, mae’r llwybr cymudwyr dynodedig o’r dwyrain i’r gorllewin fel arfer yn aros ar agor, hyd yn oed ar ôl cloi’r parc, er mwyn darparu llwybr defnyddiol i deithwyr actif. Rydym yn falch ein bod wedi gallu cynnal y llwybr poblogaidd hwn drwy weithredu’r dargyfeiriad. Yn ystod oriau golau dydd, pan fydd y parc ar agor, fel arfer rydym yn argymell bod y llwybr arferol yn cael ei ddefnyddio er hwylustod.

Beth yw’r tro olaf i gael mynediad i’r llwybr?

Mae mynediad olaf i’r llwybr 15 munud ar ôl yr amser llwybr diwethaf a hysbysebwyd. Ar ôl hyn, ni chaniateir i ddeiliaid tocynnau fynd i mewn.

Ble mae’r digwyddiad?

Mae Parc Bute yng nghysgod castell hanesyddol Caerdydd, ac mae canol y ddinas ychydig gamau i ffwrdd o’n mynediad. Wedi’i leoli rhwng yr Afon Taf, Heol y Gogledd a Chastell Caerdydd, mae ein Parc Bute bendigedig.

Bydd prif fynedfa ein digwyddiad o Heol y Gogledd, gyferbyn â Llys y Goron Caerdydd a Boulevard De Nantes. Dilynwch y llwybr ar hyd ochr wal Castell Caerdydd i ddod o hyd i’n Swyddfa Docynnau a mynedfa’r digwyddiad. Peidiwch â phoeni os ewch chi ar goll – bydd gennym ddigon o arwyddion a stiwardiaid i’ch arwain.

Cerdded i ni?

Rydym yn agos at ganol dinas Caerdydd. Ewch tuag at Lys y Goron a defnyddiwch y danffordd o dan Ffordd y Gogledd i gael mynediad i’r digwyddiad ar droed.

Cyrraedd ar y bws?

Mae nifer o arosfannau ger ein mynedfa – arhosfan y Llysoedd Barn ac arhosfan Ffordd y Brenin ar Heol y Gogledd yw’r agosaf. I gael gwybod mwy am ba fysiau i’w defnyddio i’n cyrraedd, defnyddiwch wefan Gwasanaethau Bws Caerdydd.

Cyrraedd ar y trên?

Mae 3 gorsaf reilffordd o fewn milltir i Barc Bute:

 • Caerdydd Canolog – 0.7 milltir, 15 munud ar droed (Gwasanaethau Cenedlaethol)
 • Heol y Frenhines Caerdydd – 0.6 milltir, 15 munud ar droed (Trafnidiaeth dros Gymru)
 • Gorsaf Cathays – 0.6 milltir, 15 munud ar droed (Trafnidiaeth dros Gymru)

Mae pellteroedd yn cael eu mesur i fynedfa’r digwyddiad, cofiwch i gynnwys hyn ac amseroedd ciwio wrth drefnu n eich ymweliad.

Trafnidiaeth a’r tywydd

Gan fod ein digwyddiad yn yr awyr agored, yn y gaeaf yng Nghymru, disgwylir i weld tywydd gwael rywbryd yn ystod ein digwyddiad. Gofynnwn i chi gynnwys hyn yn eich amser teithio wrth fynychu’r digwyddiad, efallai y bydd yn cymryd ychydig yn hirach i’n cyrraedd na’r disgwyl.

Ble mae’r fynedfa?

Bydd prif fynedfa ein digwyddiad o Heol y Gogledd, gyferbyn â Llys y Goron Caerdydd a Boulevard De Nantes. Dilynwch y llwybr ar hyd ochr wal Castell Caerdydd i ddod o hyd i’n Swyddfa Docynnau a mynedfa’r digwyddiad. Peidiwch â phoeni os ewch chi ar goll – bydd gennym ddigon o arwyddion a stiwardiaid i’ch arwain.

COD POST: CF10 3EW

WHAT3WORDS ar gyfer mynedfa’r llwybr: noon.crops.rises

WHAT3WORDS ar gyfer y Swyddfa Doycnnau a Mynedfa’r Digwyddiad: losses.long.begin

Ble mae’r maes parcio agosaf?

Nid oes lleoedd parcio ar y safle ym Mharc Bute, ond mae amrywiaeth o gyfleusterau parcio gerllaw.

Mae cyfleusterau parcio talu ac arddangos ar gael gerllaw yn Castle Mews (CF10 3ER) a Heol y Gogledd (CF10 3EA), Ffordd y Coleg, Rhodfa Brenin Edward VII a Rhodfa’r Amgueddfa.Lawrlwythwch ap Parcio Caerdydd i’ch helpu i ddod o hyd i le i barcio yng Nghaerdydd gan ddefnyddio gwybodaeth fyw o’r system synhwyrydd Parcio Clyfar sydd wedi’i gosod mewn mannau parcio o amgylch y ddinas. Mae dolenni i lawrlwytho ap Parc Caerdydd a mwy o fanylion ar gael yma. Neu gallwch ymweld â Caerdydd.gov i gael rhagor o fanylion am barcio ger Parc Bute.

Sŵn a sain ar y llwybr

Bydd y Nadolig ym Mharc Bute yn cynnwys 12-14 o arddangosfeydd gyda cherddoriaeth, wedi’u cyfansoddi’n arbennig ar gyfer y digwyddiad. Bydd ein cyfansoddiadau yn amgylchynol, ac yn cael eu chwarae trwy systemau sain wedi’u gosod i gyfyngu ar aflonyddwch i’n cymdogion.

Er bod y sain yn rhan hanfodol o brofiad y llwybr, byddwn yn gwneud pob ymdrech i leihau niwsans a byddwn yn sicrhau bod holl sain y llwybr yn cael ei ddiffodd rhwng 21:30-22:00 bob nos.

A oes goleuadau sy’n fflachio?

Mae’r llwybr yn cynnwys effeithiau goleuadau sy’n fflachio a symud a allai effeithio ar bobl ag epilepsi ffotosensitif.

Sut ydw i’n hawlio tocyn gofalwr/cynorthwyydd personol?

Mae’n bleser gennym ddarparu tocyn(nau) ychwanegol ar gyfer Cynorthwywyr Personol i bobl ag ananableddau na allant fynychu’r digwyddiad heb gymorth cydymaith hanfodol. Gall person ag anabledd sy’n prynu tocyn gael 1 tocyn Cynorthwyydd Personol am ddim (rhai i bob tocyn gael ei archebu ymlaen llaw drwy ein safle docynnau).

I ychwanegu tocyn Cynorthwyydd Personol at eich archeb, dewiswch eich dyddiad a’ch amser, dewiswch eich tocyn ac 1 tocyn Cynorthwyydd Personol. Ar ôl talu am eich tocynnau, gofynnir i chi ddarparu prawf o hyn ar dudalen talu’r archeb, a allech gael llun neu ffotograff o’r ddogfennaeth wrth law er mwyn sicrhau eich bod yn gallu uwchlwytho’r dystiolaeth yn hawdd.

Gallwch ddewis un tocyn cydymaith am ddim wrth brynu tocyn oedolyn neu blentyn ar gyfer y person anabl. Os oes angen mwy nag un docyn gofalwr – cysylltwch ag hello@christmasatbutepark.com am ragor o wybodaeth.

Er mwyn ein helpu i sicrhau bod y tocynnau hyn ar gael i’r rhai sydd ag anghenion gwirioneddol, dewch â llun o’ch ID neu UN o’r dogfennau canlynol i gael tocynnau gofalwr am ddim, neu dewch âch ID gyda chi i’r llwybr golau.

 1. Hawl i Lwfans Byw i’r Anabl ar gyfer plant dan 16 oed neu LBA/Personol
 2. Taliadau Annibynnol (PIP), naill ai ar ffurf llythyr yn nodi bod y budd-dal wedi’i ddyfarnu, neu’r llyfr Lwfans ei hun
 3. Llythyr dyfarnu Lwfans Gweini neu Lwfans Gofalwr
 4. Llyfrau Budd-dal Analluogrwydd, neu lythyr yn hysbysu’r derbynnydd bod Budd-dal Analluogrwydd neu Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (LCCh) wedi’i ddyfarnu i’r derbynnydd.
 5. Yn achos nam ar y golwg, cerdyn cofrestru a elwir yn BD8 neu Dystysgrif Nam ar y Golwg (CVI)
 6. Dogfen gofrestru awdurdod lleol sy’n lleol i’r atyniad lle mae’n cael ei chyflwyno
 7. Cerdyn Adnabod Ci Cymorth cydnabyddedig
 8. Cerdyn Mynediad Credibility (gydag 1 eicon)
 9. Cerdyn Hynt card a/neu gerdyn Fynediad 
 10. Bathodyn Glas

Bandiau arddwrn Mynediad Llwybr Cyflym

Mae bandiau arddwrn llwybr cyflym ar gael i bobl ag anghenion ychwanegol, a’u cynorthwywyr personol. Bydd hyn yn caniatáu mynediad i’r digwyddiad ac i brynu bwyd a diod heb giwio.

Mynediad Llwybr Cyflym: mae bandiau arddwrn llwybr cyflym ar gael i bobl ag anghenion ychwanegol, a’u cynorthwywyr personol (ar sail achos wrth achos). Anfonwch e-bost at hello@christmasatbutepark.com os oes angen bandiau arddwrn trac cyflym arnoch chi neu bobl yn eich parti, byddwn yn trafod eich gofynion gyda chi ac yn dosbarthu bandiau arddwrn fesul achos.

Er mwyn ein helpu i sicrhau bod y tocynnau hyn ar gael i’r rhai sydd ag anghenion gwirioneddol, wrth brynu tocynnau, a allech chi gynnwys copi o un o’r dogfennau canlynol wrth wneud ymholiadau i gael tocynnau mynediad cyflym:

 1. Hawl i Lwfans Byw i’r Anabl ar gyfer plant dan 16 oed neu LBA/Personol
 2. Taliadau Annibynnol (PIP), naill ai ar ffurf llythyr yn nodi bod y budd-dal wedi’i ddyfarnu, neu’r llyfr Lwfans ei hun
 3. Llythyr dyfarnu Lwfans Gweini neu Lwfans Gofalwr
 4. Llyfrau Budd-dal Analluogrwydd, neu lythyr yn hysbysu’r derbynnydd bod Budd-dal Analluogrwydd neu Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (LCCh) wedi’i ddyfarnu i’r derbynnydd.
 5. Yn achos nam ar y golwg, cerdyn cofrestru a elwir yn BD8 neu Dystysgrif Nam ar y Golwg (CVI)
 6. Dogfen gofrestru awdurdod lleol sy’n lleol i’r atyniad lle mae’n cael ei chyflwyno
 7. Cerdyn Adnabod Ci Cymorth cydnabyddedig
 8. Cerdyn Mynediad Credibility (gydag 1 eicon)
 9. Cerdyn Hynt card a/neu gerdyn Fynediad 
 10. Bathodyn Glas

Cadeiriau olwyn a Sgwteri Symudedd

Bydd y tir yn cynnwys llwybrau caled, rampiau a mannau â matiau dros laswellt. Nid oes unrhyw risiau ar ein llwybr. Er ei fod yn wastad ar y cyfan, mae rhai newidiadau bach mewn uchder gyda llethrau a disgyniadau.

Bydd nifer o gadeiriau olwyn ar gael i’w rhentu ar y safle, ond mae’r rhain yn cael eu dosbarthu ar sail ad hoc felly byddem yn argymell dod â’ch cadeiriau olwyn eich hun lle bo modd.

Os cewch unrhyw anhawster ar y llwybr, rhowch wybod i’r stiward agosaf, a fydd yn hapus i’ch cynorthwyo.

Os oes angen cadair olwyn arnoch i fynd o amgylch y llwybr bydd nifer o gadeiriau olwyn ar gael o’r Swyddfa Wybodaeth. Mae’r rhain yn cael eu dosbarthu ar sail y cyntaf i’r feli8n ac ni ellir eu harchebu o flaen llaw.

Cŵn cymorth

Rydym yn croesawu cŵn cymorth ar y safle. Gofynnwn i bob perchennog gadw ei gi ar dennyn bob amser, a hefyd i godi ar ei ôl ei hun.

Mae gan gŵn cymorth ganiatâd cyfreithiol i gynorthwyo o dan y Ddeddf Cydraddoldeb. Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn datgan disgwyliad y bydd Cŵn Cymorth:

 • Wedi’u hyfforddi i lefel uchel
 • Ddim yn crwydro’n rhydd o amgylch y safle
 • Mae’r rhan fwyaf yn hawdd eu hadnabod trwy’r harnais neu’r siaced ci adnabod y maent yn ei wisgo

(https://www.assistancedogs.org.uk/the-law/)

A fydd unrhyw sesiynau tawelach?

Rydym yn falch o gynnal nosweithiau niwrowahanol bob blwyddyn yn ein digwyddiad. Rydym yn lleihau capasiti gan 60%, yn gostwng lefelau sain ac yn caniatáu digon o amser i’r gynulleidfa wneud eu ffordd o amgylch y llwybr. Mae gennym hefyd ddigon o stiwardiaid ar hyd y treial, pe bai angen gadael y llwybr yn gynnar.

Byddwn yn cyhoeddi dyddiadau ar gyfer y nosweithiau hyn unwaith i ni gyhoeddi ein dyddiadau arwerthiant.

Sut mae cyflwr y ddaear?

Mae tir y Nadolig ym Mharc Bute yn addas ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn. Mae’r llwybr ar dir gwastad yn bennaf, gyda nifer fach o rampiau. Defnyddir cymysgedd o lwybrau caled a matiau dros dro. Ond cofiwch, gan fod y digwyddiad yn cael ei gynnal yn y gaeaf yng Nghymru, gallai’r llwybrau gynnwys pyllau ac ardaloedd mwdlyd a allai gymryd ychydig yn hirach.

Pa mor gost-effeithiol yw’r llwybr golau o ran ynni?

Mae 99% o’r bylbiau yn rhai LED gyda’r 1% sy’n weddill yn oleuadau ynni isel effeithlonrwydd uchel. Caiff y goleuadau eu troi ymlaen tua 2pm. Mae hyn yn caniatáu cynnal a chadw ac atgyweirio, yn ogystal â gwiriadau gweithredu a diogelwch dyddiol cyn i’r llwybr agor i’r cyhoedd am 4pm.

Er bod gennym ni gost ynni uwch o gymharu â’r llynedd, mae modd ei reoli ac mae’n dod o dan ein hincwm o docynnau.

Pa fesurau rhagofalus sy’n cael eu cymryd i sicrhau nad yw’r llwybr yn cael unrhyw effeithiau andwyol ar y lleoliadau cyfagos?

Mae’r llwybr yn cymryd cyfrifoldeb am weithio mewn lleoliad mor werthfawr o ddifrif. Bydd y llwybr yn gwella mynediad i’r safle ac yn dathlu nodweddion treftadaeth a chasgliad coed y parc. Comisiynwyd arbenigwyr coeden ac ecoleg annibynnol i sicrhau nad yw’r llwybr yn effeithio’n negyddol ar fflora na ffawna. Maent wedi gweithio gyda ni i ddatblygu methodolegau priodol a sicrhau bod y cynhyrchiad llwybr yn lliniaru unrhyw risgiau yn ddigonol. Mae casgliadau ein hymgynghorwyr annibynnol wedi’u cynnwys isod er gwybodaeth.

Dywedodd Treecare Consulting: “Mae’r llwybr golau yn defnyddio ardaloedd o’r parc nad ydynt yn cael eu defnyddio’n gyffredin. Mae’r anghenion goleuo hefyd yn golygu bod coed yn rhan bwysig o’r gefnogaeth i’r systemau goleuo. Oherwydd hyn, mae Treecare Consulting wedi cynnal asesiad diogelwch coed pellach (yn benodol i’r llwybr) yn ogystal ag asesiadau diogelwch coed arferol cyngor dinas Caerdydd. Mae anghenion diogelwch y cyhoedd ar gyfer y llwybr wedi amlygu rhai meysydd allweddol o waith coed sydd eu hangen. Mae gan rai coed yn y parc ddiffygion sy’n gysylltiedig ag oedran sydd wedi’u hystyried a lle bo angen, argymhellwyd manylebau rheoli i sicrhau’r lefel fwyaf o ddiogelwch ar gyfer y digwyddiad ond eto i gadw’r casgliad coed pwysig i’w eithaf.

Mae’r gwaith o symud pren marw dros lwybrau a ddefnyddir gan y llwybr hefyd yn cael ei wneud. Mae’r nifer uchel o gerddwyr a ddisgwylir yng nghyffiniau y coed yn golygu bod rhaid cael gwared ar ddarnau rhydd neu ansefydlog o bren marw.

Mae’r holl goed o fewn gardd goed y parc yn cael eu trin â’r parch mwyaf. Felly mae amserlen gadarnhaol o waith coed a argymhellir a fydd yn helpu i gynnal coed ar gyfer y llwybr golau a hefyd dyfodol hirdymor y cyhoedd sy’n ymweld â’r parc.

Mae cwmni Treecare Consulting wedi gweithio’n agos â thîm llwybr y Nadolig ym Mharc Bute i sicrhau bod eu holl waith goleuo’n cael ei wneud gyda methodoleg sy’n diogelu iechyd y coed. Mae gan dîm y safle brofiad o weithio mewn lleoliadau tebyg (e.e. Kew Gardens) ac maent yn gymwys i wneud y gwaith. Bydd coed marw a changhennau a nodir ar hyd y llwybr yn cael eu torri cyn i’r llwybr agor er mwyn rheoli risg a hyrwyddo diogelwch cynulleidfa’r llwybr. Mae hyn yn waith cynnal a chadw cadarnhaol ar y casgliad a bydd yn caniatáu i ymwelwyr ei fwynhau yn y cyflwr gorau posibl. Gallwn sicrhau ymwelwyr y bydd yr holl argymhellion yn cael eu dilyn.