Cofrestrwch i dderbyn gostyngiad o 10%!

Cofrestrwch heddiw i gael eich gostyngiad o 10%. Mae hyn ar sail y cyntaf i’r felin. Mae tocynnau’n gwerthu’n gyflym!

25 Tach – 31 Rhagfyr 2021
A yw pris reidiau’r ffair yn gynwysedig ym mhris y tocyn?

Nid yw reidiau’r ffair yn gynwysedig ym mhris y tocyn. 

Gaf i ddod â phram/bygi?

Wrth gwrs. Mae’r llwybr yn hygyrch i bramiau a bygis.

Gaf i ddod â stondin i fasnachu yn yr achlysur?

Rydyn ni wedi llenwi’r holl leoedd oedd ar gael i fasnachwyr yn achlysur eleni, ond croeso i chi anfon eich manylion mewn neges e-bost at info@christmasatbutepark.com a byddwn ni’n eu cadw ar ffeil ar gyfer y flwyddyn nesaf neu rhag ofn bod stondin yn tynnu nôl eleni. 

Gaf i ddod â sgwter/beic/esgidiau sglefrio?

Na cewch, ni chaniateir y rhain yn yr achlysur. 

Gaf i brynu tocynnau ar y noson?

Rydyn ni’n argymell eich bod yn prynu’ch tocynnau ar lein ymlaen llaw fel na chewch eich siomi. Ni allwn warantu y bydd tocynnau ar gael ar y noson.

Oes angen bwcio tocynnau ymlaen llaw?

Oes, rydyn ni’n dyrannu nifer benodol o docynnau am amserau penodol ac er mwyn sicrhau eich bod chi’n gallu dod, rydyn ni’n argymell eich bod chi’n eu prynu’n gynnar trwy ein gwefan.

 

Ydych chi’n derbyn archebion grŵp?

Os oes gennych grŵp o 10 neu ragor, e-bostiwch groups@seetickets.com neu rhowch alwad iddynt ar 0844 412 4650.

Ydych chi’n cynnig mynediad am ddim i gynorthwywyr personol?

Gall gwesteion anabl gael un tocyn gofalwr am ddim. Dewch ag UN o’r dogfennau adnabod canlynol gyda chi i’w dangos wrth gyrraedd i ddilysu’r pas gofalwr am ddim: 

  • Tystiolaeth o hawl i Lwfans Byw i’r Anabl i blant o dan 16 oed neu DLA/Taliadau Annibynnol Personol (PIP) i bobl rhwng 16-64 oed, naill ai ar ffurf llythyr sy’n datgan bod y budd-dal wedi cael ei ddyfarnu, neu’r llyfr Lwfans ei hun
  • Llythyr dyfarnu Lwfans Gweini neu Lwfans Gofalu
  • Llyfrau Budd-dal Analluogrwydd, neu lythyr yn dyfarnu Budd-dal Analluogrwydd neu Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (ESA) i’r derbynnydd
  • Bathodyn Glas dilys
  • Yn achos nam ar y golwg, cerdyn cofrestru o’r enw BD8 neu Dystysgrif o Nam ar y Golwg (CVI)
  • Dogfen gofrestru awdurdod lleol sy’n lleol i’r atyniad o dan sylw
  • Cerdyn adnabod cydnabyddedig ar gyfer Ci Cymorth
  • Cerdyn Mynediad Credibility
Sut byddaf i’n derbyn fy nhocyn?

Cewch e-docyn trwy e-bost cyn yr achlysur. 

Pa mor hir y byddwn ni yno?

Bydd y llwybr golau’n cymryd tua 60 munud, wedyn bydd yr hyb bwyd a diod a’r ffair, a chroeso i chi aros gyhyd ag y dymunwch chi.

Dydw i ddim wedi derbyn y tocynnau, neu maen nhw ar goll.

Os oes gennych ymholiadau am docynnau, cliciwch yma.

 

A fydd parcio ar gael?

Nid oes parcio ar gael ar safle Parc Bute, ond mae nifer o gyfleusterau parcio ar gael gerllaw.  

Mae cyfleusterau parcio talu ac arddangos ar gael gerllaw yn Stablau’r Castell (CF10 3ER) a Heol y Gogledd (CF10 3EA), Heol y Coleg, Rhodfa’r Brenin Edward VII a Rhodfa’r Amgueddfa. 

Ewch i Caerdydd.gov i gael rhagor o fanylion am barcio ger Parc Bute.

Beth yw’r oriau agor?

Bydd y gatiau’n agor am 4:30, a’r llwybr olaf yn cau am 9pm.

Pryd gaf i ddod?

Bydd y Nadolig ym Mharc Bute yn rhedeg rhwng 25 Tachwedd a 31 Rhagfyr (ar gau ar ddydd Nadolig).

Beth mae tocyn teulu’n ei gynnwys?

Mae tocyn teulu’n caniatáu mynediad i hyd at ddau oedolyn e.e. 2 oedolyn a 2 blentyn / 1 oedolyn a 3 phlentyn

 

Beth yw’r llwybr golau?

Llwybr cerdded wedi ei addurno â goleuadau sy’n pasio trwy gyfres o osodweithiau ar thema Nadoligaidd gyda cherddoriaeth dymhorol yw’r llwybr golau.

Beth ddylwn i ei wisgo?

Am taw gŵyl aeafol yw hon, rydyn ni’n cynghori’ch bod chi’n gwisgo dillad cynnes sy’n cadw’r glaw allan, ac esgidiau addas mewn tywydd gwlyb.

Pwy ddylwn i gysylltu â nhw am broblem gyda thocynnau?

Os oes gennych ymholiadau am docynnau, cliciwch yma.

I bwy mae’r Nadolig ym Mharc Bute yn addas?

Mae’r Nadolig ym Mharc Bute yn addas i ffrindiau, teuluoedd a phlant o bob oedran!

Bwcio Tocynnau
Cymraeg
| English