25 Tach – 3 Ionawr 2021
Oes croeso i gŵn?

Croeso i berchnogion cyfrifol ddod â chŵn sy’n ymddwyn yn dda. Rhaid cadw cŵn ar dennyn bob amser, a rhaid iddyn nhw fod yn gyffyrddus â thorfeydd, sŵn mawr a thân.

Pa fesurau rhagofalus sy’n cael eu cymryd i sicrhau nad yw’r llwybr yn cael unrhyw effeithiau andwyol ar ei leoliad?

Mae’r llwybr yn cymryd ei gyfrifoldeb dros weithio mewn lleoliad mor werthfawr o ddifrif. Bydd y llwybr yn gwella mynediad i’r safle ac yn mynd ati i ddathlu nodweddion treftadaeth y parc a’i gasgliad o goed. Comisiynwyd arbenigwr coed annibynnol ac arbenigwr ecoleg annibynnol gan y llwybr i sicrhau nad yw’r llwybr yn amharu ar y fflora a’r ffawna. Maent wedi gweithio gyda ni i ddatblygu methodolegau priodol a sicrhau bod cynhyrchu’r llwybr yn lliniaru unrhyw risgiau’n ddigonol. Mae casgliadau ein hymgynghorwyr annibynnol wedi’u cynnwys isod i gyfeirio atynt.

Meddai Acer Ecology: “Cyn belled â bod y mesurau rhagofalus a lliniaru a nodir yn cael eu gweithredu, ni ragwelir y bydd y datblygiad yn arwain at amharu ar unrhyw safleoedd, cynefinoedd neu rywogaethau a warchodir. Nid ystyrir bod gwerth ecolegol y safle yn gyfyngiad sylfaenol i’r datblygiad arfaethedig. Cyn belled â bod yr argymhelliad yn yr adroddiad yn cael ei ddilyn, ni fydd y goleuadau arfaethedig yn effeithio’n sylweddol ar ddosbarthiad na digonedd lleol ystlumod o fewn y safle ac ni fydd angen trwydded rhywogaethau a warchodir gan CNC.”

Dywedodd Treecare Consulting: “Mae’r llwybr goleuadau’n defnyddio rhannau o’r parc nad ydynt yn cael eu defnyddio’n gyffredin. Mae’r anghenion goleuo hefyd yn golygu bod coed yn cael eu defnyddio’n helaeth i gynnal systemau goleuo. Ar y sail hon, mae Treecare Consulting wedi cynnal asesiad diogelwch coed pellach (yn benodol i’r llwybr) yn ogystal ag asesiadau diogelwch coed arferol cyngor dinas Caerdydd. Mae’r angen am ddiogelwch cyhoeddus ar gyfer y llwybr wedi tynnu sylw at rai meysydd allweddol o waith coed sydd ei angen. Mae’r gwaith hwn yn cynnwys delio â choed marw sy’n dal i sefyll ac sydd o fewn pellter cwympo i lwybrau a ddefnyddir gan y llwybr goleuadau. Bydd y coed hyn yn cael eu gwneud yn ddiogel ond bydd y pren yn cael ei gadw ar y safle fel cynefin.

Mae gwaith tynnu pren marw dros lwybrau a ddefnyddir gan y llwybr hefyd yn cael ei gynnal. Mae nifer uchel y cerddwyr a ddisgwylir yng nghyffiniau coed yn golygu bod yn rhaid tynnu rhannau rhydd neu ansefydlog o bren marw.
Mae’r holl goed yng ngardd goed y parc yn cael eu trin â’r parch mwyaf. Felly, mae amserlen gadarnhaol o waith coed a argymhellir a fydd yn helpu i gynnal coed ar gyfer llwybr y llwybr goleuadau a hefyd fel y gall y cyhoedd barhau i ymweld â’r parc yn yr hirdymor.

Mae Treecare Consulting wedi gweithio’n agos gyda thîm llwybr Nadolig ym Mharc Bute i sicrhau bod eu holl waith goleuo yn cael ei wneud gyda methodoleg sy’n diogelu iechyd coed. Mae gan dîm y safle brofiad o weithio mewn lleoliadau tebyg (e.e. Gerddi Kew) ac maent yn gymwys i ymgymryd â’r gwaith. Bydd coed a changhennau marw a nodir ar hyd y llwybr yn cael eu cwympo cyn agor y llwybr i reoli risg a sicrhau diogelwch cynulleidfa’r llwybr. Mae hyn yn cynnal a chadw casgliad yr ardd goed yn gadarnhaol a bydd yn caniatáu iddo gael ei fwynhau gan ymwelwyr yn y cyflwr gorau posibl.

Gallwn dawelu meddyliau ymwelwyr bod yr holl argymhellion yn cael eu dilyn.

Pa effaith y mae’r llwybr yn ei chael ar fynediad cyhoeddus arferol i Barc Bute?

Rydym yn falch o ddweud mai bychan yw effaith llwybr y Nadolig ym Mharc Bute ar fynediad cyhoeddus arferol i’r parc. Gall ymwelwyr â Pharc Bute fwynhau’r safle yn y ffordd arferol yn ystod golau dydd. Mae Parc Bute yn cael ei gloi 30 munud cyn iddi nosi drwy gydol y flwyddyn a, thra bod y llwybr yma, amser cloi’r parc yw 3:45pm. Fodd bynnag, bydd rhan o’r parc ar gau ychydig yn gynharach er mwyn paratoi i’w hailagor i ddeiliaid tocynnau’r llwybr. Dangosir yr ardal y effeithir arni ar y map isod a bydd ar gau o 3pm yn hytrach na 3:45pm. Mae’r ardal a ddefnyddir gan y llwybr ac a ddangosir ar y map isod ar agor ar gyfer mynediad cyhoeddus arferol rhwng 7am a 3pm.

Mae gwyriad beicio a “teithio llesol” ar gyfer y nos yn unig ar waith tra bo’r llwybr yma, fel y dangosir hefyd ar y map isod. Mae hyn yn sicrhau bod y llwybr pwysig hwn ar draws canol y ddinas yn dal i fod ar gael. Fel y gŵyr ymwelwyr â’r parc, mae’r llwybr cymudo dynodedig o’r dwyrain i’r gorllewin fel arfer yn aros ar agor, hyd yn oed ar ôl cloi’r parc, i ddarparu llwybr defnyddiol i deithwyr llesol. Rydym yn falch o fod wedi gallu cadw’r llwybr poblogaidd hwn ar agor drwy weithredu’r gwyriad a ddangosir. Yn ystod golau dydd, pan fydd y parc ar agor yn ôl yr arfer, rydym yn cynghori pobl i ddefnyddio’r llwybr arferol er hwylustod.

Gaf i ddod â phram/bygi?

Wrth gwrs. Mae’r llwybr yn hygyrch i bramiau a bygis.

Gaf i ddod â stondin i fasnachu yn yr achlysur?

Rydyn ni wedi llenwi’r holl leoedd oedd ar gael i fasnachwyr yn achlysur eleni, ond croeso i chi anfon eich manylion mewn neges e-bost at info@christmasatbutepark.com a byddwn ni’n eu cadw ar ffeil ar gyfer y flwyddyn nesaf neu rhag ofn bod stondin yn tynnu nôl eleni. 

Gaf i ddod â sgwter/beic/esgidiau sglefrio?

Na cewch, ni chaniateir y rhain yn yr achlysur. 

Gaf i brynu tocynnau ar y noson?

Rydyn ni’n argymell eich bod yn prynu’ch tocynnau ar lein ymlaen llaw fel na chewch eich siomi. Ni allwn warantu y bydd tocynnau ar gael ar y noson.

Oes angen bwcio tocynnau ymlaen llaw?

Oes, rydyn ni’n dyrannu nifer benodol o docynnau am amserau penodol ac er mwyn sicrhau eich bod chi’n gallu dod, rydyn ni’n argymell eich bod chi’n eu prynu’n gynnar trwy ein gwefan.

 

Ydych chi’n derbyn archebion grŵp?

Os oes gennych grŵp o 10 neu ragor, e-bostiwch groups@seetickets.com neu rhowch alwad iddynt ar 0844 412 4650.

Ydych chi’n cynnig mynediad am ddim i gynorthwywyr personol?

Gall gwesteion anabl gael un tocyn gofalwr am ddim. Dewch ag UN o’r dogfennau adnabod canlynol gyda chi i’w dangos wrth gyrraedd i ddilysu’r pas gofalwr am ddim: 

  • Tystiolaeth o hawl i Lwfans Byw i’r Anabl i blant o dan 16 oed neu DLA/Taliadau Annibynnol Personol (PIP) i bobl rhwng 16-64 oed, naill ai ar ffurf llythyr sy’n datgan bod y budd-dal wedi cael ei ddyfarnu, neu’r llyfr Lwfans ei hun
  • Llythyr dyfarnu Lwfans Gweini neu Lwfans Gofalu
  • Llyfrau Budd-dal Analluogrwydd, neu lythyr yn dyfarnu Budd-dal Analluogrwydd neu Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (ESA) i’r derbynnydd
  • Bathodyn Glas dilys
  • Yn achos nam ar y golwg, cerdyn cofrestru o’r enw BD8 neu Dystysgrif o Nam ar y Golwg (CVI)
  • Dogfen gofrestru awdurdod lleol sy’n lleol i’r atyniad o dan sylw
  • Cerdyn adnabod cydnabyddedig ar gyfer Ci Cymorth
  • Cerdyn Mynediad Credibility
Sut byddaf i’n derbyn fy nhocyn?

Cewch e-docyn trwy e-bost cyn yr achlysur. 

Pa mor hir y byddwn ni yno?

Bydd y llwybr golau’n cymryd tua 60 munud, wedyn bydd yr hyb bwyd a diod a’r ffair, a chroeso i chi aros gyhyd ag y dymunwch chi.

Dydw i ddim wedi derbyn y tocynnau, neu maen nhw ar goll.

Os oes gennych ymholiadau am docynnau, cliciwch yma.

 

A fydd parcio ar gael?

Nid oes parcio ar gael ar safle Parc Bute, ond mae nifer o gyfleusterau parcio ar gael gerllaw.  

Mae cyfleusterau parcio talu ac arddangos ar gael gerllaw yn Stablau’r Castell (CF10 3ER) a Heol y Gogledd (CF10 3EA), Heol y Coleg, Rhodfa’r Brenin Edward VII a Rhodfa’r Amgueddfa. 

Ewch i Caerdydd.gov i gael rhagor o fanylion am barcio ger Parc Bute.

Beth yw’r oriau agor?

Bydd y gatiau’n agor am 4:30, a’r llwybr olaf yn cau am 9pm.

Pryd gaf i ddod?

Bydd y Nadolig ym Mharc Bute yn rhedeg rhwng 25 Tachwedd a 31 Rhagfyr (ar gau ar ddydd Nadolig).

Beth mae tocyn teulu’n ei gynnwys?

Mae tocyn teulu’n caniatáu mynediad i hyd at ddau oedolyn e.e. 2 oedolyn a 2 blentyn / 1 oedolyn a 3 phlentyn

 

Beth yw’r llwybr golau?

Llwybr cerdded wedi ei addurno â goleuadau sy’n pasio trwy gyfres o osodweithiau ar thema Nadoligaidd gyda cherddoriaeth dymhorol yw’r llwybr golau.

Beth ddylwn i ei wisgo?

Am taw gŵyl aeafol yw hon, rydyn ni’n cynghori’ch bod chi’n gwisgo dillad cynnes sy’n cadw’r glaw allan, ac esgidiau addas mewn tywydd gwlyb.

Pwy ddylwn i gysylltu â nhw am broblem gyda thocynnau?

Os oes gennych ymholiadau am docynnau, cliciwch yma.

I bwy mae’r Nadolig ym Mharc Bute yn addas?

Mae’r Nadolig ym Mharc Bute yn addas i ffrindiau, teuluoedd a phlant o bob oedran!

Bwcio Tocynnau
Cymraeg
| English